คณะกรรมการบริษัท

ดร.อภิชัย เตชะอุบล

ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจซี เควิน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

นายกัมพล ติยะรัตน์

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร Role of the Chairman รุ่น 22/2009
- หลักสูตร DCP Refresher รุ่น 2/2006
- หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003 (Certificate of Completion and Diploma)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม

นายอนุกูล อุบลนุช

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001
- หลักสูตร Directors Diploma Examination
- หลักสูตร Chartered Director รุ่น 5/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 89 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Barnsley Warehouse Limited
- ปัจจุบัน กรรมการ Bognor Regis Warehouse Limited
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง

นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DCP รุ่น 196/2014

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บมจ.ไทยพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท คราวน์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด บริษัท เจ ซี เควิน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคปปิตอล แพลนเนอร์ จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD
การอบรมจากสถาบันอื่น
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมจากสถาบันอื่น
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD
การอบรมจากสถาบันอื่น
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมจากสถาบันอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น