คณะกรรมการบริษัท

ดร.สุนทร เสถียรไทย

ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2518 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ดร.อภิชัย เตชะอุบล

รองประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DAP รุ่น 39/2005
- หลักสูตร Chairman 2000

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจซี เควิน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

นายกัมพล ติยะรัตน์

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร Role of the Chairman รุ่น 22/2009
- หลักสูตร DCP Refresher รุ่น 2/2006
- หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003 (Certificate of Completion and Diploma)

การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่น 22 ปี 2552 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม

นายธำรงค์ เชียรเตชากุล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DAP รุ่น 68/2551

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแลนด์
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- ปัจจุบัน กรรมการ Bognor Regis Warehouse Limited
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Barnsley Warehouse Limited

นายอนุกูล อุบลนุช

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001
- หลักสูตร Directors Diploma Examination
- หลักสูตร Chartered Director รุ่น 5/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 89 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Barnsley Warehouse Limited
- ปัจจุบัน กรรมการ Bognor Regis Warehouse Limited
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง

นายสมศักดิ์ แซ่อึ้ง

กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสถาบันอื่น

- คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรโครงการอบรมการตรวจสอบภายใน กรมสรรพากร
- หลักสูตรหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ตามมาตรา 3 สัตต

นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล

กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DCP รุ่น 196/2014

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บมจ.ไทยพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท คราวน์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด บริษัท เจ ซี เควิน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคปปิตอล แพลนเนอร์ จำกัด