คณะกรรมการบริษัท

ดร.อภิชัย เตชะอุบล

ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- ประธานกรรมการ - บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ - บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ - บริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ประธานกรรมการ - บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท อัครโฮลดิงส์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท อัครฟูดส์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท เจซีเค รัชดา โฮเทล จำกัด
- กรรมการ - บริษัท ล็อบสเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท โนเนม ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท อนาเธอร์ เดย์ ดีเสิร์ท จำกัด
- กรรมการ - บริษัท ริมน้ำบางปะกง จำกัด
- กรรมการ - บริษัท ไฟน์ ทู แอสเซท จำกัด

นายกัมพล ติยะรัตน์

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร Role of the Chairman รุ่น 22/2009
- หลักสูตร DCP Refresher รุ่น 2/2006
- หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003
- หลักสูตร AACP รุ่น21/2015

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- กรรมการ - บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ - บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท สตาร์ บิวตี้ คอลเลคชั่น จำกัด
- กรรมการ - บริษัท ดิษฐภาดา จำกัด

นายอนุกูล อุบลนุช

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001
- หลักสูตร Directors Diploma Examination
- หลักสูตร Chartered Director รุ่น 5/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 89 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ - บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ - บริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ - บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Science in Real Estate University of London ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DCP รุ่น 196/2014

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ - บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ - บริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ และกรรมการบริหาร - บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ - บริษัท ไฮแอคทีฟ คอนซัลแตนท์ เท็ค จำกัด
- กรรมการ - บริษัท ริมน้ำบางปะกง จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD
การอบรมจากสถาบันอื่น
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมจากสถาบันอื่น
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD
การอบรมจากสถาบันอื่น
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมจากสถาบันอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น