ประวัติบริษัท

บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2546 โดย บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) (ชื่อเดิม บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD)) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินประเภทนิคม อุตสาหกรรมและก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปมาตรฐาน เพื่อขาย และให้เช่าในเขตโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561