ประวัติบริษัท

บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน ปี พ.ศ. 2546 โดย บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจด ทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินประเภทนิคม อุตสาหกรรมและก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปมาตรฐาน เพื่อขาย และให้เช่าในเขตโครงการนิคม อุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน บริษัทฯได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยดำเนินธุรเกี่ยวกับคลังสินค้าให้เช่าที่ประเทศอังกฤษ และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2557