คณะกรรมการบริหาร

นายธำรงค์ เชียรเตชากุล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DAP รุ่น 68/2551

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแลนด์
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- ปัจจุบัน กรรมการ Bognor Regis Warehouse Limited
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Barnsley Warehouse Limited

นายอนุกูล อุบลนุช

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001
- หลักสูตร Directors Diploma Examination
- หลักสูตร Chartered Director รุ่น 5/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 89 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Barnsley Warehouse Limited
- ปัจจุบัน กรรมการ Bognor Regis Warehouse Limited
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง

นายสมศักดิ์ แซ่อึ้ง

กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสถาบันอื่น

- คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรโครงการอบรมการตรวจสอบภายใน กรมสรรพากร
- หลักสูตรหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ตามมาตรา 3 สัตต

นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล

กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD

- หลักสูตร DCP รุ่น 196/2014

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บมจ.ไทยพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม
กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท คราวน์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด บริษัท เจ ซี เควิน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคปปิตอล แพลนเนอร์ จำกัด